புதிதாக சேர்க்கப்பட்ட குழந்தை பெயர்கள்

பெயர் பாலினம் மதம் தோற்றம் விவரம்
GHADIYAH names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
DEDAR names இந்து பாரசீக விவரங்களை காண்க
RAFIGA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
GORBAT names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
ABIYAH names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
SHAFAAT names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
AWAM names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
AFRAHAA names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
GRANA names இந்து உருது விவரங்களை காண்க
PIR names இந்து அரபு விவரங்களை காண்க
names சிறுவர்களின் பெயர்கள் names பெண்கள் பெயர்கள்

குழந்தை பெயர்களில் சமீபத்திய மதிப்புரைகள் மற்றும் கருத்துகள்

Hunain, this is a perfect name for my sweet and cute son and it is providing authentic meaning of every name

  • Shahzaib, Faisalabad
  • Sun 26 Feb, 2023

This page has provided my name meaning and without any doubt we got the authentic information. I feel very proud to see the meaning

  • Sana, Islamabad
  • Sun 26 Feb, 2023

It is a nice name and the meaning of the name is also good. I would recommend people to give their little treasure this name.

  • Khalid, Islamabad
  • Wed 22 Feb, 2023

Ayush name meaning is finally i got here. and without any doubt we got the authentic information.

  • Anjali, Mumbai
  • Wed 22 Feb, 2023

It is a nice name and the meaning of the Peggy is also good. I would recommend people to give their little treasure this name.

  • Prince, Lahore
  • Sun 19 Feb, 2023