اسامی با معنی فارسی

تازه نام نوزاد اضافه

نام جنس دین اصل و نسب جزئیات
MUHAMMAD SHAHZAIN names مسلمان عربی نمایش جزئیات
TARBAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
FALLAK names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ASLI names مسلمان ترکی نمایش جزئیات
RAHLAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
SIBBT names مسلمان اردو نمایش جزئیات
HASSN names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ABDUL-RAHEEM names مسلمان عربی نمایش جزئیات
FAHEEMAH names مسلمان عربی نمایش جزئیات
ANOUD names مسلمان اردو نمایش جزئیات
names پسران اسامی names دختران اسامی

این صفحه است به منظور تسهیل کسانی که زبان فارسی را درک کنید. نام نوزاد از ریشه های متعدد، مذهب، به همراه معانی آنها و جزئیات دیگر در اینجا ذکر شده است. این پدر و مادر زندگی در ایران و یا کسانی که به خوبی می تواند زبان فارسی را درک می توانید طیف پایگاه داده از نام اسلام، نام هندو، و نام مسیحی برای دختران و پسران و برای کمک به شما در این لیست اینجا پیدا کنید. شما حتی می توانید نام به تازگی اضافه شده، نام محبوب ترین، و نام ستون روز در صفحه دسترسی داشته باشید.

آخرین نظرات و نظرات نام نوزاد

Hunain, this is a perfect name for my sweet and cute son and it is providing authentic meaning of every name

  • Shahzaib, Faisalabad
  • Sun 26 Feb, 2023

This page has provided my name meaning and without any doubt we got the authentic information. I feel very proud to see the meaning

  • Sana, Islamabad
  • Sun 26 Feb, 2023

It is a nice name and the meaning of the name is also good. I would recommend people to give their little treasure this name.

  • Khalid, Islamabad
  • Wed 22 Feb, 2023

Ayush name meaning is finally i got here. and without any doubt we got the authentic information.

  • Anjali, Mumbai
  • Wed 22 Feb, 2023

It is a nice name and the meaning of the Peggy is also good. I would recommend people to give their little treasure this name.

  • Prince, Lahore
  • Sun 19 Feb, 2023